Nice Weather _ Being Singular Plural

On Riverside Mukolitta, dir. Naoko Ogigami. Japan. 2021.
With: Matsuyama Kenichi, Muro Tsuyoshi, Mitsushima Hikari, Yoshioka Hidetaka.